QH3144E霍尔开关集成电路
分类: 传感器系列  发布时间: 2010-12-06 11:44 
QQ3144E霍尔开关集成电路是应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器,霍尔电压发生器、差分放大器,施密特触发器、温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁信号,输出是一个数字电压信号。
价格 : ¥2.00
运费 : ¥0.00
数量 :

QH3144E霍尔开关集成电路

QQ3144E霍尔开关集成电路是应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器,霍尔电压发生器、差分放大器,施密特触发器、温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁信号,输出是一个数字电压信号。

极 限 参 数  

 

 

 

电 特 性              TA=25℃ 

    

符号

测试条件

    

单位

最小

典型

最大

电源电压

VCC

VCC=4.5V~24V

4.5

-

24

V

输出

低电平电压

VOL

VCC=4.5V ,VO=24V

IO=25mA,B≥ BOP

-

100

400

mV

输出漏电流

IOH

Vo=24VBBRP

-

1

10

μA

电源电流

ICC

VCC=24V, VO开路

-

5.5

9.0

mA

输出上升时间

tr

VCC=12V

RL=820Ω CL=20Pf

-

0.2

2.0

μS

输出下降时间

tf

-

0.18

2.0

μS

磁 特 性              单位:mT 

 参  数

型 号 及 量  

CS3144E

最小

典型

最大

工作点

磁感应强度(BOP)

TA=25℃

7.0

-

25.0

全工作温度范围

3.5

-

30.0

释放点

磁感应强度(BRP)

TA=25℃

5.0

-

20.0

全工作温度范围

2.5

-

25.0

回 差

(BH)

TA=25℃

2.0

5.5

-

全工作温度范围

2.0

5.5

-